Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2013

Kęty, 14.04.2014r.

Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2013.

W roku 2013 SIS "Remont" uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyniku procedury konkursowej otrzymaliśmy środki  w wysokości 54.856.-zł na zadanie  "Organizacja zajęć terapeutycznych dla grup wsparcia osób uzależnionych, grup współuzależnionych, w tym dzieci i młodzieży, zorganizowanie obozów terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych i programów pomocy psychologicznej w 2013r."

1. Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej:  zrealizowano zajęcia w 7 klasach w 9 godzinnym bloku w każdej klasie. Programem objęto 112 uczniów. Koszt zadania:  4.725.-zł

2.Zajęcia dla młodzieży licealnej - zrealizowano zajęcia w 4 klasach w bloju 6 godzinnym w każdej klasie.Programem objęto 95 uczniów. Koszt zadania:  1.800.-zł

3.Zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików - 38 spotkań - 1 raz w tygodniu - w cyklu 3 godzinnym każde spotkanie. Liczebność grupy od 10-14 osób. Koszt zadania 8.550.-zł

4. Wyjazdy treningowe dla DDA - 2  wyjazdy weekendowe - grupa 14 osób - 9.530.-zł

5.Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 38 spotkań - 1 raz w tygodniu - w cyklu 3 godzinnym każde spotkanie. Liczebność grupy 10-14 osób. Koszt zadania 8.550.-zł

6.Wyjazdy treningowe dla osób współuzależnionych - 2 wyjazdy: grupa 15 osobowa - koszt 16.325.-zł

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w konkursie kosztami zadania objęte były  także:

7. Obsługa administracyjno-księgowa - koszt: 3.397.-zł.

8.Koordynator programu - koszt: 1.979.-zł.

Stowarzyszenie dziękuje Urzędowi Gminy w Kętach za wybranie naszej oferty w ramach konkursu do realizacji oraz za  dobrą współpracę w trakcie realizacji zadania.