Statut

 

 

 

STATUT

 

Stowarzyszenia  Integracji Społecznej

 „Remont”

 

 

Stowarzyszenie działa na rzecz społeczeństwa w zakresie profilaktyki problemów społecznych, a szczególnie zapobiegania uzależnieniom, przemocy, wykluczeniu społecznemu oraz rozwiązywania problemów w komunikacjach interpersonalnych.

 

 

Rozdział I.

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Remont”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „Remont”

 

§ 2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kęty.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3

 

 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 4

 

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, jak również może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 5

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie tych pracowników pokrywane jest z majątku stowarzyszenia.

 

 

 

 

Rozdział II.

 

Cele i środki działania.

 

§ 1

 

Cele Stowarzyszenia:

 1. Wspieranie dążenia do trwałej abstynencji członków oraz osób korzystających z pomocy Stowarzyszenia.
 2. Propagowanie stylu życia: redukującego szkody związane z używaniem alkoholu, wspierającego odstawienie środków zmieniających świadomość.
 3. Wszechstronna pomoc w zakresie rozwoju osobistego, reintegracji ze środowiskiem.
 4. Edukacja, działalność terapeutyczna w zakresie uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy, wykluczeniu społecznemu.
 5. Działalność informacyjna w zakresie lecznictwa uzależnień, współuzależnień przeciwdziałaniu przemocy, wykluczeniu społecznemu.
 6. Działalność profilaktyczna skierowana do: dzieci, młodzieży, dorosłych w obszarze uzależnień, przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu społecznemu.
 7. Współpraca z organizacjami, instytucjami i innymi osobami fizycznymi i prawnymi działającymi, wspierającymi działania w obszarze profilaktyki, leczenia, rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy, wykluczeniu społecznemu.
 8. Uczestnictwo w projektach zgodnych z celami działania Stowarzyszenia.

 

 

§ 2

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z           Działalność wspomagająca edukację

86.90.E            Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z            Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.52.Z            Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

87.90.Z            Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

 

 

 

Rozdział III.

 

Członkowie Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie zrzesza członków na zasadzie dobrowolności, po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, jego regulaminami i zarządzeniami.

 

 

§ 1

 

 1. Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na:
  • Zwyczajnych
  • Wspierających
  • Honorowych.

 

§ 2

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie ( a także cudzoziemiec, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu) zainteresowana udziałem w działalności wspierającej statutowy zakres Stowarzyszenia.

 

§ 3

 

 1. Członek zwyczajny musi przejść miesięczny okres kandydacki, w przypadku osób uzależnionych od środków chemicznych zmieniających świadomość warunkiem przyjęcia jest 3 miesięczny okres kandydacki, w okresie którego kandydat utrzymywał całkowitą abstynencję od w/w środków. Przerwanie abstynencji powoduje liczenie okresu kandydackiego od początku.
 2. Kandydat przechodzi po okresie kandydackim rozmowę z Zarządem Stowarzyszenia, który decyduje o jego przyjęciu.

 

§ 4

 

Członek zwyczajny ma prawo do:            

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia w spotkaniach społeczności, zebraniach, pracach, odczytach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie statutowym.
 4. Zgłaszania uwag i wniosków dot. działalności Stowarzyszenia.
 5. Korzystania wg ustalonych zasad z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.

 

 

§ 5

 

1.  Członkiem wspierającym może być:

a/ osoba prawna i fizyczna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, deklarująca poparcie finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na wniosek Zarządu poprzez uchwałę społeczności Stowarzyszenia.

b/ osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, będąca członkiem organizacji zagranicznej o podobnym do Stowarzyszenia zakresie działania, z którą współpraca jest korzystna dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 1. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 4 za wyjątkiem punktu 1.
 2. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 4. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie, zgłoszonego Zarządowi  Stowarzyszenia

 

 

§ 7

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia
 2. W przypadku osób uzależnionych, ścisłego przestrzegania abstynencji od środków zmieniających świadomość. W przypadku innych osób, udziału w stanie trzeźwości, we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.
 3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Przestrzegania norm współżycia społecznego.
 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 8

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1.      Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

2.      Świadomego działania szkodliwego dla Stowarzyszenia lub jego poszczególnych członków, bądź podrywania autorytetu Stowarzyszenia i jego władz. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała społeczności.

3.      Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Namawianie członków Stowarzyszenia, uzależnionych od środków zmieniających świadomość do przerwania abstynencji. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała społeczności Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 10

 

1.      Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą większością głosów nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

2.      Pozbawienie członkowstwa następuje na mocy uchwały Zarządu.

3.      Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna

 

 

 

Rozdział IV.

 

Władze Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

 1. Władzami Stowarzyszenia  są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  • Zarząd Stowarzyszenia
  • Komisja Rewizyjna

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

 

 1. Kadencja władz trwa 4 lata.

 

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

 

§ 2

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno się odbywać przynajmniej raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Stowarzyszenia, podając tematykę zebrania.
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Zebranie Walne na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, lub na wniosek komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 3.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia/
 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 6. Zatwierdzanie wytycznych preliminarza i sprawozdań finansowych.
 7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich na następny okres.
 11. Podejmowanie innych uchwał, w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

 

§ 4

 

W Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia udział biorą:

 1. Członkowie zwyczajni z prawem czynnym i biernym.
 2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

 

 

§ 5

 

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 6

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w ilości 4 - 6  osób, które na podstawie otrzymanych głosów obejmą funkcję: kolejno Prezesa Stowarzyszenia, Zastępcy, pozostałych członków zarządu, w tym Skarbnika i Sekretarza.
 2. W zebraniu Zarządu Stowarzyszenia może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 3. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 7

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia.
 5. Skreślanie członków Stowarzyszenia z ewidencji na wniosek społeczności.
 6. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
 7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz.
 11. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.
 12. Nadzór nad dokumentacją rachunkowości i jej stosowaniem.
 13. Zawieranie umów o pracę.
 14. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego pracą między Zebraniami Walnymi.
 15. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub jego Zastępcy. W przypadku równej ilości głosów przy parzystej liczbie członków Zarządu decyduje głos Przewodniczącego.
 16. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 17. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności z podaniem ich do publicznej wiadomości.
 18. Przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego

 

§ 8

 

Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz klubowych (Stowarzyszenia). Złamanie abstynencji, przez osoby uzależnione, lub zgłaszanie się na spotkania społeczności, Walne Zebrania i inne spotkania, w stanie pod wpływem środków zmieniających świadomość wyklucza ze wszystkich władz Stowarzyszenia.

 

 

Komisja rewizyjna

 

§ 9

 

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, w składzie 3 osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 10

 

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:

 1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedstawianie na Walnych Zebraniach sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Komisja zgłasza żądanie zwołania Zebrania Nadzwyczajnego członków Stowarzyszenia, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 5. Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od członków Stowarzyszenia.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 7. Komisja kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Stowarzyszenia.
 8. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do kontroli prawidłowości prowadzonych dokumentów finansowych.

 

 

Sposób reprezentowania

 

§ 11

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział V.

 

Majątek Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

    a. składki członkowskie,

    b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

    c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku w ramach działalności bieżącej Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 2

1.      Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

2.      Zabronione jest:

·         udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

·         przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

·         wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

·         zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zarządzać jego majątkiem zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 3

 

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pieczęć jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział VI.

 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

 1. Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia  większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

 

.

Rozdział VII.

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczaniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

U C H W A Ł A nr 8/2011

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Zarejestrowanego Klubu Trzeźwości „Remont”

z dnia 30.06.2011r.

 

 

w sprawie:  zatwierdzenia Statutu Stowarzyszeniu 

                                                                                    

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Zarejestrowanego Klub Trzeźwości „Remont” działając na podstawie § 22 pkt 9 Statutu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić zmianę Statutu Stowarzyszenia 

 

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia 01 lipca 2011 roku z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Krakowie Wydział XII Gospodarczy

 

 

 

 

STATUT

 

Stowarzyszenia  Integracji Społecznej

 „Remont”

 

 

Stowarzyszenie działa na rzecz społeczeństwa w zakresie profilaktyki problemów społecznych, a szczególnie zapobiegania uzależnieniom, przemocy, wykluczeniu społecznemu oraz rozwiązywania problemów w komunikacjach interpersonalnych.

 

Rozdział I.

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Remont”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „Remont”

 

§ 2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kęty.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

 

§ 3

 

 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 4

 

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, jak również może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 5

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie tych pracowników pokrywane jest z majątku stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Rozdział II.

 

Cele i środki działania.

 

§ 1

 

Cele Stowarzyszenia:

 1. Wspieranie dążenia do trwałej abstynencji członków oraz osób korzystających z pomocy Stowarzyszenia.
 2. Propagowanie stylu życia: redukującego szkody związane z używaniem alkoholu, wspierającego odstawienie środków zmieniających świadomość.
 3. Wszechstronna pomoc w zakresie rozwoju osobistego, reintegracji ze środowiskiem.
 4. Edukacja, działalność terapeutyczna w zakresie uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy, wykluczeniu społecznemu.
 5. Działalność informacyjna w zakresie lecznictwa uzależnień, współuzależnień przeciwdziałaniu przemocy, wykluczeniu społecznemu.
 6. Działalność profilaktyczna skierowana do: dzieci, młodzieży, dorosłych w obszarze uzależnień, przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu społecznemu.
 7. Współpraca z organizacjami, instytucjami i innymi osobami fizycznymi i prawnymi działającymi, wspierającymi działania w obszarze profilaktyki, leczenia, rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy, wykluczeniu społecznemu.
 8. Uczestnictwo w projektach zgodnych z celami działania Stowarzyszenia.

 

 

§ 2

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z           Działalność wspomagająca edukację

86.90.E            Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z            Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

Rozdział III.

 

Członkowie Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie zrzesza członków na zasadzie dobrowolności, po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, jego regulaminami i zarządzeniami.

 

§ 1

 

 1. Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na:
  • Zwyczajnych
  • Wspierających
  • Honorowych.

 

§ 2

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie ( a także cudzoziemiec, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu) zainteresowana udziałem w działalności wspierającej statutowy zakres Stowarzyszenia.

 

§ 3

 

 1. Członek zwyczajny musi przejść miesięczny okres kandydacki, w przypadku osób uzależnionych od środków chemicznych zmieniających świadomość warunkiem przyjęcia jest 3 miesięczny okres kandydacki, w okresie którego kandydat utrzymywał całkowitą abstynencję od w/w środków. Przerwanie abstynencji powoduje liczenie okresu kandydackiego od początku.
 2. Kandydat przechodzi po okresie kandydackim rozmowę z Zarządem Stowarzyszenia, który decyduje o jego przyjęciu.

 

§ 4

 

Członek zwyczajny ma prawo do:            

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia w spotkaniach społeczności, zebraniach, pracach, odczytach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie statutowym.
 4. Zgłaszania uwag i wniosków dot. działalności Stowarzyszenia.
 5. Korzystania wg ustalonych zasad z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.

 

 

§ 5

 

1.  Członkiem wspierającym może być:

a/ osoba prawna i fizyczna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, deklarująca poparcie finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na wniosek Zarządu poprzez uchwałę społeczności Stowarzyszenia.

b/ osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, będąca członkiem organizacji zagranicznej o podobnym do Stowarzyszenia zakresie działania, z którą współpraca jest korzystna dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 1. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 4 za wyjątkiem punktu 1.
 2. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 4. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie, zgłoszonego Zarządowi  Stowarzyszenia

 

 

§ 7

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia
 2. W przypadku osób uzależnionych, ścisłego przestrzegania abstynencji od środków zmieniających świadomość. W przypadku innych osób, udziału w stanie trzeźwości, we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.
 3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Przestrzegania norm współżycia społecznego.
 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 8

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

5.      Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

6.      Świadomego działania szkodliwego dla Stowarzyszenia lub jego poszczególnych członków, bądź podrywania autorytetu Stowarzyszenia i jego władz. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała społeczności.

7.      Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

8.      Namawianie członków Stowarzyszenia, uzależnionych od środków zmieniających świadomość do przerwania abstynencji. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała społeczności Stowarzyszenia.

 

 

§ 9

 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 10

 

4.      Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą większością głosów nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5.      Pozbawienie członkowstwa następuje na mocy uchwały Zarządu.

6.      Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV.

 

Władze Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

 1. Władzami Stowarzyszenia  są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  • Zarząd Stowarzyszenia
  • Komisja Rewizyjna

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

 

 1. Kadencja władz trwa 4 lata.

 

 

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

 

§ 2

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno się odbywać przynajmniej raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Stowarzyszenia, podając tematykę zebrania.
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Zebranie Walne na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, lub na wniosek komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 3.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia/
 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 6. Zatwierdzanie wytycznych preliminarza i sprawozdań finansowych.
 7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich na następny okres.
 11. Podejmowanie innych uchwał, w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

 

 

§ 4

 

W Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia udział biorą:

 1. Członkowie zwyczajni z prawem czynnym i biernym.
 2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

 

 

§ 5

 

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 6

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w ilości 4 - 6  osób, które na podstawie otrzymanych głosów obejmą funkcję: kolejno Prezesa Stowarzyszenia, Zastępcy, pozostałych członków zarządu, w tym Skarbnika i Sekretarza.
 2. W zebraniu Zarządu Stowarzyszenia może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 3. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 7

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia.
 5. Skreślanie członków Stowarzyszenia z ewidencji na wniosek społeczności.
 6. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
 7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz.
 11. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.
 12. Nadzór nad dokumentacją rachunkowości i jej stosowaniem.
 13. Zawieranie umów o pracę.
 14. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego pracą między Zebraniami Walnymi.
 15. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub jego Zastępcy. W przypadku równej ilości głosów przy parzystej liczbie członków Zarządu decyduje głos Przewodniczącego.
 16. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 17. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności z podaniem ich do publicznej wiadomości.
 18. Przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego

 

§ 8

Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz klubowych (Stowarzyszenia). Złamanie abstynencji, przez osoby uzależnione, lub zgłaszanie się na spotkania społeczności, Walne Zebrania i inne spotkania, w stanie pod wpływem środków zmieniających świadomość wyklucza ze wszystkich władz Stowarzyszenia.

 

 

 

Komisja rewizyjna

 

§ 9

 

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, w składzie 3 osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 10

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:

 1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedstawianie na Walnych Zebraniach sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Komisja zgłasza żądanie zwołania Zebrania Nadzwyczajnego członków Stowarzyszenia, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 5. Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od członków Stowarzyszenia.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 7. Komisja kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Stowarzyszenia.
 8. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do kontroli prawidłowości prowadzonych dokumentów finansowych.

 

 

 

 

 

 

Sposób reprezentowania

 

§ 11

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział V.

 

Majątek Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

    a. składki członkowskie,

    b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

    c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku w ramach działalności bieżącej Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 2

5.      Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

6.      Zabronione jest:

·         udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

·         przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

·         wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

·         zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zarządzać jego majątkiem zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 3

 

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pieczęć jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Rozdział VI.

 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

 1. Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia  większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

 

.

 

Rozdział VII.

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 1

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczaniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.