Sprawozdanie


 

Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Remont” w Kętach

Przedstawione w dniu 11.06.2012r.  – Zebranie Walne

 

Działalność Stowarzyszenia w roku 2011 obejmowała następujące obszary:

 

 

1.     Procedury prawno – statutowe związane z przekształceniem stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego.

·        zorganizowano i przeprowadzono szereg konsultacji prawnych umożliwiających dostosowanie statutu do wymogów opp.

·        złożono dokumentację rejestrową w Sądzie rejestrowym.

 

Całość procedury przeprowadzono w okresie od kwietnia do  października 2011.  W październiku 2011 organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

W procesie przekształcenia uczestniczyli: Danuta Dworzańska, Barbara Wawak, Elżbieta Kleszcz.

 

 

2.     Współpraca z jednostkami samorządowymi. Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w pracach:

 

·        zespołów konsultacyjnych dot. lokalnej  problematyki społecznej  - m.in. tworzeniu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·         udział w obradach komisji społecznej przy Gminie Kęty,

·        Pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·        Konferencji GOPS dot. problemów lokalnych

·        Współpraca z GOPS w ramach współtworzenia grupy terapeutycznej DDA

·        Umożliwiających uruchomienie Gminnego Punktu ds. uzależnień, a następnie Poradni Leczenia Uzależnień w Kętach.

 

 

 

3.     Działalność profilaktyczno – terapeutyczna.

Stowarzyszenie uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W konkursie pozyskało środki w wysokości 13.000zł.

Realizowane zadanie obejmowało:

 

·        Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży licealnej – 13 klas  - 78 godzin ( Liceum im. M.Dąbrowskiej )

·        Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej  - 8 klas – 64 godziny ( SP nr 1 oraz SP nr 2 w Kętach)

·        Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych  - 11 spotkań ( 66 godzin).

 

Zadanie zrealizowano w okresie od III do XI 2011. Zajęcia prowadzili:

mgr Aleksandra Golicz – psycholog, mgr Edward Zoń – pedagog,

mgr Teresa  Zdrowak – Mrok – psycholog, mgr Elżbieta Kleszcz – pedagog.

 

Obsługę finansową prowadziła mgr Barbara Wawak.

Nadzór oraz konsultacje dot. złożenia i realizacji zadania prowadziła Danuta Dworzańska – prezes.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przyjęte i zatwierdzone przez Urząd Gminy – Dział Infrastruktury Społecznej.

 

4.      Stowarzyszenie oprócz pracy ściśle terapeutyczno – pomocowej  przywiązuje dużą wagę do promowania wśród swoich członków i sympatyków zdrowego stylu życia bez alkoholu. Jego celem jest wykształcenie umiejętności spędzania wolnego czasu, kształtowania zainteresowań w aspekcie satysfakcjonującego życia. Realizacja takiej koncepcji zdrowienia wiązała się w roku 2011 z uczestnictwem  w imprezach okolicznościowych, spotkaniach rekreacyjnych oraz wycieczkach ( np. wyjazd do Częstochowy).