Zawiadomienie

 

Rozliczenie dotacji za rok 2014!

Informujemy Państwa, iż udało nam się zrealizować w 100% plan założony na rok 2014! Wszystkie zadania ujęte w ofercie do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętach zrealizowaliśmy zgodnie za założeniami.

Poniżej przedstawiamy rozliczenie:


I.W ramach umowy na realizację zadania ujętego w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Zajęcia dla gimnazjalistów - 10 klas x blok zajęć 7 godzinnych w każdej klasie= 70 godz - koszt zadania 5.250.-zł - w zajęciach uczestniczyło 214 uczniów klas gimazjalnych.

2. Zajęcia dla klas licealnych - 2 klasy x blok zajęć 6 godzinnych w każdej klasie =12 godzin - koszt zdania 900,00zł -zajęciami objęto 52 uczniów klas licealnych.

3. Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie = 108 godz - koszt zadania - 8.100.-zł - zajęcia zrealizowano w grupie 8-15 osób

4. Zajęcia terapeutyczne dla DDA - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie - 108 godzin - koszt zadania 8.100.-zł - zajęciami zrealizowano w grupie 8-13 osób.

5. Treningi terapeutyczne dla DDA - 2 wyjazdy weekendowe - koszt zadania 10.675.-zł -liczebność grupy -13 osób + terapeuta

6. Treningi terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 2 sesje wyjazdowe - koszt zadania 17.775.-zł - liczebność grupy 14 osób+ terapeuta.

7.Obsługa administracyjno - księgowa -  7% wartości zadania -3.300.-zł

8.Koordynator zadania - 4% wartości zadania - 1.900.-zł


SIS "REMONT" DZIĘKUJE URZĘDOWI GMINY KĘTY, KOMISJI KONKURSOWEJ ZA WYBÓR NASZEJ OFERTY, ZAUFANIE I POWIERZENIE NAM REALIZACJI POWYŻSZYCH ZADAŃ.

PONADTO DZIĘKUJEMY WYDZIAŁOWI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ZA MERYTORYCZNĄ WSPÓŁPRACĘ ZARÓWNO W ROKU 2014 JAK I W LATACH POPRZEDNICH.

DZIĘKUJEMY BARDZO!!!!!!
 

 

 

 

 

 

 

 

Kęty, dnia 17.05.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Remont” zwołuje Walne Zebranie członków w dniu 23.06.2013r. o godz. 1800 w siedzibie Stowarzyszenia w Kętach na osiedlu S. Wyszyńskiego 8

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 rok
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok oraz opinii w sprawie sprawozdania finansowego i rachunku wyników za 2013 rok
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 2013 rok
 10. Dyskusja do punktów od 7 do 9
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 rok
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
 • podjęcia uchwały w sprawie wyniku finansowego za 2013 rok
 • udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2013
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

Wszystkie materiały będące porządkiem obrad znajdują się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę i każdy poniedziałek, w godzinach od 1700 do 2000.